Bioinformatics/ Human Genetics Seminar Series: Jianhua Xing, PhD